Õppekorraldus

Koolitusklassid asuvad Tartus aadressil Peetri 26a esimesel korrusel.
Õppetöö läbiviimiseks on kaks ruumi, mis on koolitusklassidele vastavalt varustatud arvuti, projektori, CD-mängija, tahvli ja riiulitega õppematerjalide tarbeks. Koolis on oma raamatukogu koos koopiamasinaga. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Hansa Akadeemia OÜ koolitustele on võimalik registreeruda koolituskeskuse kodulehel  “Võta ühendust” vormi kaudu.
Samuti on võimalik registreeruda e-posti kaudu, saates vajalik informatsioon aadressile hansaakadeemia@gmail.com või helistades õppekorraldusspetsialistile telefonil +372 5816 7882.
Osalemise eelduseks on  vähemalt keskhariduse olemasolu, arvuti või muu nutiseade ja internetiühendus. Soov omandada teadmisi ning oskusi ettevõtlusega alustamiseks. Vajalikud on baasteadmised arvuti kasutamisest.
Koolitusele registreerumiseks on vajalik esitada koolituse nimetus, õppija ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve saaja aadress (e-post ja/või postiaadress) ja nimi. Kui arve saaja on ettevõte/asutus, tuleb märkida lisainformatsiooni lahtrisse juriidiline nimi ja registrikood. 
Õppekorraldusspetsialistilt saab küsida täiendavat ja selgitavat infot koolituse sisu ja õppekorralduse kohta. Samuti saab õppekorraldusspetsialistide rääkida oma konkreetsetest koolitusvajadustest, ootustest, erisoovidest, soovi korral ka oma valdkonna taustast. Erisoovidest ja vajadustest palume rääkida võimalikult varakult, et koolitaja saaks kursust ettevalmistades nendega võimalusel arvestada.

Peale koolitusele registreerumist saadetakse õppijale kolme tööpäeva jooksul registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile. Kirjaliku registreerumise puhul helistab õppekorraldusspetsialist õppijale, et kinnitada osalust ja vajadusel vastata õppija küsimustele.

Enne kursuse algust saadetakse kõigile kursusel osalejatele meili teel korralduslik info- kursuse ajakava, toimumiskoha aadress, juurdepääsu- ja parkimistingimused.

Koolituskeskus jätab endale õiguse vähese huvi korral koolitus ära jätta või edasi lükata. Kui koolitus jääb ära või lükkub edasi, on õppijal õigus koolitus tühistada ja kui arve on varem tasutud, siis tagastame selle 3 tööpäeva jooksul täies ulatuses.

Õppetasu tasutakse Hansa Akadeemia OÜ poolt väljastatud arve alusel enne koolituse algust või kokkuleppel täienduskoolitusasutusega maksegraafiku alusel enne koolituse lõppu.
Eesti Töötukassa koolituskaardiga osalejate arvete tasumine on sätestatud dokumendis:  Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö põhimõtted alates 01.05.2019  https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/koolituskaardi_koostoo_pohimotted.pdf
Arve väljastatakse e-kirja teel PDF kujul, e-arvena või vajadusel paberkandjal. Arve tuleb tasuda maksetähtajaks.
Hansa Akadeemia OÜ õppetasu sisaldab koolitust, õppematerjale, tunnistust/tõendit ning kohvipause.
Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise keeles on 20 eurot.
Hävinenud või kadunud tunnistuse duplikaadi väljastamine 10 eurot.

Õppemaksu vabastamise tingimused:
Põhjendatud olukorras (nt puudega isikud, sotsiaalselt vähekindlustatud pered) vabastatakse õppija täielikult või osaliselt õppemaksust. Sellisel juhul peab õppija pöörduma juhatuse liikme Signe Laigu poole e-posti signe.laigu@gmail.com või telefoni  5816 7882 teel ja kirjutama õppemaksust vabastamise avalduse koos põhjendusega ning juhatus otsustab selle rahuldamise või rahuldamata jätmise 7 tööpäeva jooksul ja annab õppijale otsustamise järgselt koheselt teada.

Õppetasu tagastamise tingimused:
Koolituselt arvatakse välja õppija, kes pole kursuse alguse päevaks tasunud õppemaksu, kui pole kokku lepitud teisiti (nt on osalejale koostatud maksegraafik või on koolituse rahastaja kinnituskiri õppemaksu tasumise kohta).
Kui õppija teavitab täienduskoolitusasutust oma loobumisest vähemalt kaks päeva enne kursuse algust, siis tagastatakse talle tasutud õppemaks täies ulatuses. Kui õppija loobub koolitusest kursuse jooksul, siis sellisel juhul õppemaksu ei tagastata.

Täienduskoolitusasutus jätab endale õiguse väheste registreerujate tõttu koolitust ära jätta või edasi lükata. Koolitusele registreerujaid teavitatakse vastavast olukorrast viivitamatult ning koolitusest loobumisel tagastatakse õppetasu.
Arve tasuja korrektsed  andmed palume esitada registreerumisel kursusele, samuti palume koheselt teada anda, kui on arve tasumise tähtajaga on probleeme. 

Tasumine maksegraafikuga
Pikemalt kestvate kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas. Maksmiskordade arv sõltub koolituse pikkusest. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.  Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on Hansa Akadeemia OÜ-l õigus osalejale tunnistust mitte väljastada enne makse laekumist.

Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonil 5816 7882 või hansaakadeemia@gmail.com

Hansa Akadeemia OÜ ei ole käibemaksukohustuslane.

Õppetasu soodustused
Hansa Akadeemia OÜ pakub soodustusi õppijatele, kes tulevad koolitusele samast ettevõttest või asutusest vähemalt kahekesi. Sellisel juhul palume võtta ühendust õppekorraldusspetsialistiga telefonil 5816 7882 ning küsida personaalset pakkumist.

Õppetasu tulumaksutagastus
1. jaanuaril 2016 jõustus tulumaksuseaduse muudatus täiskasvanute täienduskoolituste koolituskulude osas, mille kohaselt on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu juhul, kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Kui õppekaval sellist eesmärki ei ole, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust. Hansa Akadeemia  OÜ on esitanud majandustegevusteate kõigi oma õppekavade kohta ning mõned õppekavad on seotud kutsestandarditega.

Juhul kui õppija ei osale eelnevalt planeeritud ehk tunniplaanis ettenähtud tundides, ei ole tal tundide tagasinõude õigust.
Tundidest puudumise korral ei saa tunde asendada, muuta ega edasi lükata. Koolituselt puudumine isiklikel ja tervislikel põhjustel ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.    
Kokkuleppel Hansa Akadeemia ja koolitajaga on erandkorras võimalik tundide aega muuta sama nädala piires vähemalt  7-päevase etteteatamisajaga.
Eelneval kokkuleppel koolitusasutuse ja koolitajaga on võimalik saada enda meiliaadressile puudutud tunni salvestise link, mis on järelvaadatav endale sobival ajal.
Pärast kolmandat järjestikust puudumist on koolitusasutuse pidajal kohustus sellest teavitada koolituse tellijat. Õpetaja haiguse tõttu toimumata jäänud tunnid viiakse õppijatega kokkuleppel läbi nendega eelnevalt kokkulepitult ja nendele sobival ajal.
Koolitust on võimalik katkestada kogu kursuse jooksul. Koolitusasutuse pidaja ja õppija omavahelisel kokkuleppel saab õpingud lõpetada teisel ajal või järgmise sama taseme grupiga.

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80%-line läbimine ja praktiliste tööde esitamine, mis on välja toodud õppekava juures. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde ning sõltuvalt õppekavast ka lõputöö esitamise põhjal. Hindamiskriteeriumid on kooskõlas ettevõtteid toetavate organisatsioonide nõuetega. Hindamine on mitteeristav.
Õpingute lõpetamist kinnitab ka väljastatud tunnistus koolitusel osalemise kohta. 
Juhul kui õpilane läbis vähem kui 80%, aga mitte vähem kui 50%  ettenähtud õppekavast, väljastatakse talle tõend vastavalt osaletud tundide arvule.

Tunnistused ja tõendid sisaldavad järgmist infot: koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;õppekava nimetus; täienduskoolituse toimumise aeg ja maht; tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;tõendi või tunnistuse number ning koolitajate nimed.
Tunnistusel või selle lisas märgitakse lisaks omandatud õpiväljundid ja õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid.Tunnistus ja tõend allkirjastatakse täienduskoolitusasutuse pidaja poolt.

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus. 
Kui õppekavas pole sätestatud teisiti, siis eeldame koolituse auditoorsetes tundides osalemist minimaalselt 50% ulatuses. 
Kui koolitus katkestatakse enne koolituse lõppu ning täidetud on vähemalt 50% õppekavast, siis väljastame õppijale soovi korral tõendi vastavalt osaletud tundide arvule. 

Kui õppijal ei ole võimalik koolitusel reaalajas osaleda, siis erandjuhtudel peetakse läbirääkimisi õppija ja täienduskoolitusasutuse vahel ning koostatakse õppijale individuaalne õppekava, mille alusel on õppijal võimalik läbida koolitus ja õpiväljundite omandamisel saada tunnistus või tõend sel juhul, kui õpiväljundeid ei saavutata.
Koolituskeskus jätab endale õiguse koolituselt välja arvata ka õppija, kes korduvalt seab ohtu kaasõppijate tervise ja ohutuse või takistab õppeprotsessi läbiviimist.

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes pole kursuse alguse päevaks tasunud õppemaksu, kui pole kokku lepitud teisiti (nt on osalejale koostatud maksegraafik või on koolituse rahastaja kinnituskiri õppemaksu tasumise kohta).

Kui õppija teavitab täienduskoolitusasutust oma loobumisest vähemalt kaks päeva enne kursuse algust, siis tagastatakse talle tasutud õppemaks täies ulatuses. Kui õppija loobub koolitusest kursuse jooksul, siis sellisel juhul õppemaksu ei tagastata.

Kui õppijal on tekkinud kursuse toimumise ajal ootamatu olukord (nt tervislikud probleemid või perekondlik põhjus), tuleb esimesel võimalusel teavitada täienduskoolituskeskust ja leida üheskoos lahendus.  Sellistel juhtudel püüame võimaluse piires osalejatele vastu tulla ja toetame iseseisvat õpiväljundite saavutamist saates  õppematerjali, täiendavad ülesanded ja pakume otsesuhtlust koolitajaga. Samuti lubame soovi korral osaleda järgmisel samalaadsel kursusel puudutud tundide mahus koos teise grupiga.

Üldsätted
1.1 Hansa Akadeemia OÜ (registrikood 16011566) viib läbi täiskasvanud õppijatele suunatud täienduskoolitusi ja Hansa Akadeemial on kehtiv täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 217643
1.2 Hansa Akadeemia OÜ lähtub koolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest ning kõigist teistest täiskasvanuharidust ja täienduskoolitusi reguleerivatest õigusaktidest ja standarditest. 

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse Täiskasvanute koolituse seadusest ja Täienduskoolituse standardis kehtestatud nõuetest.
2.2 Hansa Akadeemia OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures.
2.3 Tulenevalt Täienduskoolituse standardist on õppekavades välja toodud järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekava rühm;
3) õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
9) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
10) koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid ning seatud õpiväljundid.
2.5 Õppekavad vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud vorminõuetele, eesmärgipärasus, teemade, mahtude,   materjalide sobivus  ning õppijate ja tööandjate vajadus.
2.6 Õppekavade koostamisel kaasame erinevaid koolitajaid, tööandjaid, õppijaid ning valdkonna eksperte. 
2.7 Õppekavad kinnitab õppekorraldusspetsialist.
2.8 Õppekavad avalikustatakse Hansa Akadeemia veebilehel.
2.9 Toimunud koolituste õppekavad säilitatakse dokumendihaldussüsteemis ning vajadusel saab nendega tutvuda õppekorraldusspetsialistile päringut esitades.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Hansa Akadeemia OÜ koolitajad omavad üldjuhul erialast kõrgharidust ja/või töökogemust vastaval erialal, kogemusi täiskasvanute koolitamisel ja juhendamisel.
3.2 Koolitajate töö kvaliteeti ja tulemusi hinnatakse koolituse käigus ja koolituse lõppedes õppijate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parendusettepanekuid ning pakutakse täiendõppe ja mentorluse võimalust.

4. Õppekeskkonna  ja kliendisuhtluse kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1 Kõik koolitused on avaldatud Hansa Akadeemia OÜ kodulehel võimalikult vara enne koolituse algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel, e-posti teel või telefonitsi. 
Töötukassa portaalis olevatele koolitustele on võimalik registreeruda otse E-Töötukassa kaudu.
4.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt selgitamaks välja õppe-eesmärgid ja koolitusvajadus. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult sarnaste õpivajaduste ja taseme alusel.
4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt kaks päeva enne kursuse algust teabe koolituse täpse korralduslikust poolest – ajakava, koolitusruumide ja transpordi- ja parkimisvõimaluste jms kohta.
4.4 Koolitusel luuakse  õppimist toetav turvaline ja positiivne õhkkond ning  toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond. 
4.5 Koolitustel ja nõustamistel kasutatakse Hansa Akadeemia OÜ ruume (Peetri 26a, Tartu) või renditakse õppetööks sobivad ruumid koostööpartneritelt. Kõik kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele ja on varustatud kaasaegse tehnikaga. Koolitusklassid on kergesti ligipääsetavad.
4.6 Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga ja luuakse interneti kasutamise võimalus.
4.7 Igal kursusel saavad osalejad õppematerjali vastavalt õppemeetodile paberkandjal või elektrooniliselt.
4.8 Kõigil osalejatel on võimalus einestamiseks ja kohvipausideks. 
4.9 Koolitusgrupid ei ole suured ja eesmärgiks on tagada individuaalne toetus ja areng kogu koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.
4.10 Koolitusel arvestame võimalusel ja oma pädevuse piires erivajadusega õppijatega.
4.12 Koolituse paindlikumaks korraldamiseks ja e-õppe läbiviimiseks  kasutame e-õppe keskkonda Moodle, reaalajas veebipõhist õpet Skype või Zoom keskkonnas.

Kursuse lõpul täidavad õppijad soovitavalt  anonüümse paberkandjal  tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, koolitajale ja kursuse õppekorraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks. Kursuse jooksul küsitakse õppijatelt korduvalt tagasisidet, kas nende valitud koolitus vastab nende ootustele ja vajadustele toimuval kursusel ja õppija erisoovide või -vajaduste puhul annab koolitaja neile täiendavalt personaalseid ülesandeid ja lisamaterjale. Kursuse lõpus vesteldakse võimalusel kõigi osalejatega suuliselt õppe-eesmärkide ja õpiväljundite saavutamisest ning õppekorraldusest, eesmärgiga parendada õppekavasid ja õppekorraldust. Suulise tagaside dokumenteerib õppekorraldusspetsialist. 
Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitajatele ja ettevõtte juhtkonnale. Õppekorraldusspetsialist analüüsib saadud tagasisidet (nii kirjalikku kui suulist) ning vajadusel muudab kursuse sisu, täiendab õppekorraldust või vestleb koolitajatega parenduste läbiviimiseks.
Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.
Koolituste tagasiside koondid säilitatakse ettevõtte andmehaldussüsteemis vastava kursuse ja koolitaja juures, mis annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju.
Tagasiside koondid esitatakse  soovi korral koolituse rahastajale/tellijale koos koolitajate ja täienduskoolitusasutuse tagasidega koolituse kohta.
Tagasisidet esitatakse alati anonüümselt.  Kui on vajalik isikuline tagaside, küsitakse selleks eelnevalt õppijalt ja koolitajalt luba. 
Enne koolituse lõppu uuritakse õppijatelt, kuidas nad omandasid koolituse eesmärgiks olnud teadmised, oskused ja pädevused. Tagasidemeetodina kasututatakse ülesannete lahendamist, teste,  esitlusi ja teisi hindamismeetodeid. Õppijale annab tagasidet koolitaja individuaalselt. 
Õppekorraldusspetsialist kogub tagasidet koolituse jooksul ja -järgselt ka koolitajatelt, eesmärgiga parendada õppekavasid, õppeprotsessi ja muuta õpikeskkonda vastavalt õppijate vajadustele ja ootustele.